STATUT

STOWARZYSZENIA „BYDGOSCY  PATRIOCI”

im. Zbigniewa Rostka ps. „Piotr”

 

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 § 1

1. „Stowarzyszenie Bydgoscy Patrioci” w dalszych postanowieniach statutu zwane „Stowarzyszeniem”  działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie może używać skrótów „Bydgoscy Patrioci” oraz  „BP”, jako skróty oznaczające Stowarzyszenie.

§ 2

1. Patronem Stowarzyszenia „Bydgoscy Patrioci” jest Zbigniew Rostek ps. „Piotr”, (10.01.1930–10.03.1952) organizator antykomunistycznej siatki wywiadowczej działającej
w latach 1945–1952 na terenie powiatu inowrocławskiego, Aleksandrowa Kujawskiego
i Torunia, który za swoją działalność został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy na karę śmierci i zamordowany.

2. Motto Stowarzyszenia brzmi: „Amor Patriae Nostra Lex”, co oznacza: „Miłość Ojczyzny Naszym Prawem”.

 § 3

1. Stowarzyszenie jest patriotycznym, dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie i wyznanie. Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, niezależną ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów  i organizacji
o charakterze politycznym.

2. W ramach Stowarzyszenia zabrania się jakiejkolwiek działalności promującej totalitarne: ideologie, partie, organizacje i ruchy.

3. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności w celu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i ekologicznej. 

§ 4

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz w województwie kujawsko-pomorskim. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska oraz skupiska Polaków na świecie.

2. Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw,
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, oraz może przyjmować zapisy i darowizny na ogólnych zasadach prawnych.

 § 6

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. O zbieżności lub rozbieżności celów działania
z innymi organizacjami decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może współtworzyć związki stowarzyszeń i brać udział w życiu publicznym we wszystkich prawnie dopuszczalnych formach.

3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków Stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

§ 7

1. Stowarzyszenie może używać oznak, pieczęci, sztandaru, flag i znaków organizacyjnych oraz innych symboli z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.  Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym lub instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

 § 8

1. Stowarzyszenie może posługiwać się własnym logo i wyróżniającym je znakiem graficznym.

2. Logo graficzne i nazwa „Bydgoscy Patrioci” stanowi wyłączną własność Pana Roberta Wójcika i podlega ochronie prawnej. Pan Robert Wójcik udostępnia bezpłatnie nazwę i logo graficzne na rzecz Stowarzyszenia, na podstawie zawartej odrębnie umowy. Dwa użyczone wzory logo zawiera załącznik nr 1 do Statutu.

 § 9

Stowarzyszeniu zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

2.  przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

4.  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest:

1. krzewienie wartości i tradycji patriotycznych, katolickich, wolnościowych, niepodległościowych, państwowotwórczych, wzmacnianie tożsamości i poczucia dumy narodowej Polaków oraz inicjowanie porozumienia między pokoleniami;

2. krzewienie wśród członków Stowarzyszenia oraz w społeczeństwie postaw sprzyjających suwerenności i obronności Polski, poszanowania prawa i tradycyjnych swobód obywatelskich;

3. podnoszenie poziomu kultury politycznej, prawnej oraz troski obywatelskiej
o dobro wspólne, świadomości praw obywatelskich, konstytucyjnych oraz umiejętności do walki obronnej i prawa do obrony Rzeczypospolitej jako państwa i jego obywateli a także osób skupionych w stowarzyszeniu oraz z nim współpracujących;

4. uczestniczenie w procesie patriotycznego wychowania młodzieży;

5. dbałość o szacunek do własnej historii i miejsc związanych z pamięcią historyczną;

§ 11

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do takich wartości jak: patriotyzm, wolność, honor, prawda, sprawiedliwość, samorządność i przyjaźń;

2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3. ochronę wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego, oraz patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o niepodległość;

4. wzbudzanie w swych członkach poczucia narodowej i osobistej godności oraz bezinteresownego i chętnego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich;

5. kształtowanie więzi międzypokoleniowej poprzez działalność na rzecz osób represjonowanych, weteranów, kombatantów, osób starszych i niepełnosprawnych;

6. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

7. popularyzowanie wiedzy z zakresu historii Polski i naszych Bohaterów Narodowych;

8. upamiętnianie ważnych wydarzeń, miejsc i postaci w historii narodu polskiego poprzez organizację obchodów świąt, uroczystości oraz innych imprez upamiętniających, widowisk historycznych, marszów, rekonstrukcji, zlotów, rajdów, wykładów, konferencji, pokazów, zawodów sportowych, grup treningowych, wycieczek i obozów krajoznawczych;

9. upowszechnianie rzetelnej wiedzy o Żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego
i Powstania Antykomunistycznego 1944-1963 (Żołnierzy Wyklętych) i ochronę dobrego ich imienia, a przeciwstawianie się niszczeniu ich wizerunku;

10. współpracę w ramach wolontariatu z IPN w pracach poszukiwawczych miejsc spoczynku ofiar zbrodni komunistycznych oraz wspieranie badań naukowych oraz działań poszukiwawczych i upamiętniających;

11. dbanie o miejsca spoczynku naszych Bohaterów Narodowych, Uczestników walk
o niepodległość Polski, Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i Powstania Antykomunistycznego 1944-1963 (Żołnierzy Wyklętych) oraz osób poległych w walce
o niepodległość Polski;

12. opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi;

13. dbanie o istniejące i współtworzenie nowych miejsc Pamięci Narodowej (pomniki, tablice pamiątkowe, itp.);

14. promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

15. pomoc Polonii i Polakom za granicą;

16. promocję i organizację wolontariatu;

17. prowadzenie kampanii społecznych;

18. organizację różnego rodzaju szkoleń oraz kursów dotyczących celów i zadań Stowarzyszenia;

19. organizowanie lub współorganizowanie zebrań dyskusyjnych, prelekcji, seminariów, kiermaszów, kampanii informacyjnych, koncertów, wystaw, odczytów i warsztatów;

20.  działalność charytatywną;

21. prowadzenie działalności medialnej, publicystycznej i wydawniczej w szczególności prowadzenie stron internetowych, wydawanie książek, artykułów, broszur, folderów i ulotek;

22. organizowanie i rozwijanie na bazie patriotyczno-historycznej działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;

23. popularyzację krajoznawstwa i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi;

24. organizowanie lub współorganizowanie zgromadzeń oraz spotkań publicznych popularyzujących cele i zadania Stowarzyszenia;

25. organizowanie lub współorganizowanie zbiórek publicznych. Gromadzenie środków materialnych oraz gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia;

26. organizowanie i współorganizowanie uroczystości rocznicowych oraz innych imprez upamiętniających ważne wydarzenia narodowe;

27.  działalność grupy rekonstrukcji i inscenizacji historycznych;

28. działalność wspomagającą integracje i rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym zwłaszcza organizacji pozarządowych realizujących zbieżne cele statutowe;

29. pielęgnowanie tradycji i dorobku patriotycznych organizacji kombatanckich;

30. prowadzenie poszukiwań przedmiotów historycznych, w tym przy użyciu urządzeń specjalistycznych;

31. współpracę z instytucjami kulturalnymi i społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami o zbliżonym przedmiocie działalności, zarówno polskimi jak i zagranicznymi;

32. współpracę z instytucjami naukowymi i oświatowo-wychowawczymi, uczelniami, szkołami,  administracją publiczną, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami zawodowymi i pozarządowymi oraz międzynarodowymi;

33. współpracę ze środkami masowego przekazu i oddziaływanie na opinię publiczną;

34. prace studialne dotyczące spraw związanych z celami Stowarzyszenia oraz formułowanie postulatów wobec odpowiednich władz i instytucji;

35. tworzenie kół, sekcji tematycznych lub klubów dyskusyjnych popularyzujących cele Stowarzyszenia;

36. prace studialne nad kształtowaniem polityki patriotycznej i niepodległościowej oraz formułowanie odpowiednich projektów i postulatów do realizacji;

37. składanie petycji i protestów do władz spółdzielczych, samorządowych i państwowych
w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia;

38. organizowanie i współudział w organizacji wszelkich form oświaty, kultury i nauki oraz sportu i turystyki, łącznie z tworzeniem placówek edukacyjnych, szkół;

39. działania wynikające z bieżących potrzeb i sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich Prawa i Obowiązki

 § 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 § 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych;

2. członków wspierających;

3. członków honorowych;

4. kadetów.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia

 § 14

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski, który ukończył 18 lat i daje rękojmię prawidłowej realizacji celów Stowarzyszenia, który złoży pisemną deklarację członkowską oraz otrzyma na piśmie pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
i zostanie w drodze uchwały przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Wzór deklaracji ustala Zarząd Stowarzyszenia. Deklaracja członkowska zawiera oświadczenie, że kandydat na członka Stowarzyszenia w latach 1939-1989 nie był funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem służb bezpieczeństwa PRL, jak również nie należał do aparatu partyjnego PPR, PZPR i organizacji satelickich z nimi współpracujących. Ponadto czy obecnie jest lub nie jest, oraz czy był tajnym bądź  jawnym pracownikiem służb bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw, po roku 1989.  

3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku
o rejestrację Stowarzyszenia, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego.

4. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c)      regularnego opłacania składek ustalonych przez Zarząd.

 Członkowie wspierający Stowarzyszenia

 § 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna mająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 Członkowie honorowi Stowarzyszenia

 § 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, lub która swoją dotychczasową postawą realizowała cele bliskie ideom Stowarzyszenia.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na Walnym Zgromadzeniu na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej pięciu  członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 Kadeci Stowarzyszenia

 § 17

Kadetem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat a wyraża chęć przynależności do Stowarzyszenia. Zasady przyjęcia kadeta do Stowarzyszenia są analogiczne jak przy wstępowaniu do Stowarzyszenia członka zwyczajnego z wyjątkiem pisemnej deklaracji, którą w imieniu kandydata na kadeta podpisuje jego rodzic lub opiekun prawny.

 § 18

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, po uprzednim uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii dwóch członków Stowarzyszenia oraz złożeniu pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej m.in.:

a)      imię i nazwisko (nazwę);

b)      miejsce zamieszkania (siedzibę);

c)      w przypadku osób fizycznych – datę i miejsce urodzenia;

d)      w przypadku kandydatów na członków wspierających – zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkowie wspierający i honorowi i kadeci nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członkowie honorowi oraz kadeci są zwolnieni ze składek członkowskich.

3. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie zobowiązani są do respektowania regulaminów określających zasady szkolenia. Regulaminy szkoleń, określające między innymi prawa i obowiązki szkolonych
i wyszkolonych członków Stowarzyszenia, ustala  Zarząd Stowarzyszenia.

Ustanie członkostwa

 § 20

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a)      pisemnej dobrowolnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,

b)      wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia, w przypadku:

·         łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

·         notorycznej absencji w pracach Stowarzyszenia;

·         działania na szkodę Stowarzyszenia;

·         niegodnego zachowania naruszającego dobre imię i autorytet Stowarzyszenia;

·         zalegania, ponad 6 miesięcy, z opłacaniem składek członkowskich;

·         niewywiązywania się przez członka wspierającego z zadeklarowanej dla Stowarzyszenia pomocy;

c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

d)      śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;

e)      rozwiązania Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe ustaje na skutek decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i na jej mocy Zarząd Stowarzyszenia dokonuje przyjęcia w poczet członków bądź wykreśla z listy członków Stowarzyszenia.

 Rozdział  IV

Struktura organizacyjna

§ 21

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

b)      Zarząd Stowarzyszenia;

c)      Komisja Rewizyjna;

§ 22

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

2. Wybór władz następuje na Walnym Zgromadzeniu Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 23

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walne Zgromadzenie Członków może być  zwyczajne i nadzwyczajne.

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

 § 24

1.  Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Stowarzyszenia podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia za pośrednictwem strony internetowej Stowarzyszenia, poczty elektronicznej oraz wiadomości sms.

2.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy obecności:

a)      w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

b)      w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, trzydzieści minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowań osobowych dotyczących członków Stowarzyszenia lub jego organów.

4. Walne Zgromadzenie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad, który Zarząd Stowarzyszenia przedstawia do akceptacji Walnego Zgromadzenia. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniony   zwykłą   większością   głosów.    Porządek   obrad   nie   może   być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu Stowarzyszenia lub rozwiązania Stowarzyszenia.

5. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje wybrane na początku zebrania Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Do czasu wybrania Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków obradami kieruje Prezes Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

 § 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

2. uchwalania zmian statutu;

3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, jak również okresowe zawieszenie mandatu członka organów władz;

4. udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;

6. uchwalanie budżetu;

7. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;

10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia;

11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

 § 26

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:

a)      z jego inicjatywy,

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej

c)      pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty pisemnego wniosku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27

1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza.

3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia spośród swoich członków wybiera dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.

5. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Dopuszcza się formę spotkań telekonferencyjną za pośrednictwem internetu np. typu SKYPE . Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes.

6. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Stowarzyszenia.

7. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym.

8. Głosowanie tajne odbywa się w sprawach personalnych lub na wniosek jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

Mandat członka Zarządu Stowarzyszenia wygasa z powodu:

a)      ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

b)      pisemnej rezygnacji;

c)      odwołania przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia;

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu;

d)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e)      uchwalanie na dany rok kalendarzowy wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;

f)       decydowanie o sprawach zatrudnienia i płac pracowników etatowych Stowarzyszenia;

g)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

h)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu;

i)       opracowanie i przedstawianie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;

j)       powoływanie i rozwiązywanie wewnętrznych struktur Stowarzyszenia;

k)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

l)       przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;

m)   zwolnienie członka z obowiązku płacenia składki członkowskiej;

n)      powołanie Skarbnika Stowarzyszenia, odpowiedzialnego za przyjmowanie środków pieniężnych i materialnych, ich ewidencjonowanie i sprawozdawczość, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;

o)      powoływanie osób odpowiedzialnych za kontakt z przedstawicielami mediów;

p)      podejmowanie decyzji w innych sprawach,  jeżeli wynika  to  z  postanowień  Statutu.

 Komisja Rewizyjna

 § 29

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru członków Komisji Rewizyjnej spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z powodu:

a)      ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

b)      pisemnej rezygnacji;

c)      odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału we wszystkich posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

8. Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w obecności połowy członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za wykonywanie swoich obowiązków.

10.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia;

b)      przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia;

c)      kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Stowarzyszenia;

d)      kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd;

e)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

f)       prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu Stowarzyszenia;

g)      składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;

h)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

i)       wykonywanie innych czynności zlecanych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział  V

Majątek i  Fundusze

 § 30

1. Do realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek trwały, obrotowy, udziały i akcje w innych podmiotach oraz fundusze, które składają się z: 

a)      wpływów z działalności statutowej, 

b)      sponsoringu osób prawnych i fizycznych, 

c)      dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

d)      dotacji państwowych i samorządowych, 

e)      darowizn, spadków i zapisów, 

f)       ofiarności publicznej, 

g)      zbiórek publicznych, 

h)      działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Za przechowywanie środków pieniężnych Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Skarbnik, powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Fundusze Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.

SPOSÓB REPREZENTACJI STOWARZYSZENIA

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w tym prezesa i jednego z dwóch wiceprezesów, działających łącznie. Prezes oraz dwaj wiceprezesi Zarządu mogą w razie potrzeby powołać notarialnie pełnomocnika zastępującego ich w szczególnych sprawach.

6.    Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

7.    Jeśli dochody Stowarzyszenia określone w § 31 okażą się niewystarczające na realizację celów statutowych Stowarzyszenia oraz zabezpieczenia kosztów jej funkcjonowania, Stowarzyszenie może rozpocząć działalność gospodarczą.

8.    Decyzję o ewentualnym rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie podejmuje na drodze uchwały Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

9.    Uchwała o ewentualnym rozpoczęciu działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie wymaga zmiany statutu.

10.    Działalność gospodarcza Stowarzyszenia nie może być sprzeczna z celami Stowarzyszenia.

Rozdział  VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie zmian statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone
w porządku obrad  Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego
w § 25 ust. 1 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104 z późń. zm.).

 

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 27.06.2022 roku.

 

 

Załącznik nr 1 do Statutu:

Dwa wzory logo „Bydgoscy Patrioci”:

1.       

 2.


 

Scroll to Top